yifu: (balsa)
Eve ([personal profile] yifu) wrote in [community profile] wuxia2013-08-10 05:32 pm

Icons


Fan Bingbing [3x]
Paladins in Troubled Times (behind the scene & promo shots) [10x]
Huang Xiaoming [1x]
Lin Chi-ling [4x]
Zhou Xun [4x]
The rest.